วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

“...พอเพียงนี้จะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง
ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ก็พอเพียง...”
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้มิใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราอยู่เป็นสุข...”
พระราชดำรัส เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

ไม่มีความคิดเห็น: