วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและเป็นสถาบันหลักของชาติที่ประชาชนเทิดทูนและจงรักภักดี ด้วยเพราะพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็น เป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริย์ไทยนับแต่สมัยสุโขทัย จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 700 ปี ทรงคุณูปการต่อการสร้างชาติไทยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ความร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: